4 december, 2023
ett litet företag

Hur uppskattar man ett företags ekonomiska värde?

Hur mycket ett företag är värt är en viktig fråga för alla företagsägare, entreprenörer, anställda och investerare. Att förstå företagets värde blir allt viktigare i takt med att företaget växer, särskilt om man försöker skaffa kapital, sälja en del av verksamheten eller vill låna pengar.

Men att utvärdera ett företag är rätt komplext eftersom värdet beror på en mängd olika faktorer. Att fastställa ett företags värde är inte möjligt utan att noggrant studera företagets finansiella information, försäljningstrender, kund- och leverantörsbas och mycket mer. Så hur gör man egentligen rent generellt för att utvärdera ett företags ekonomiska värde? Det kikar vi närmre på nedan.

Vad är en företagsvärdering?

Företagsvärdering är en process som används för att beräkna ett företags ekonomiska värde. För att göra detta samlar man in och analyserar en rad olika värden, såsom intäkter, vinster och förluster, såväl som de risker och möjligheter som ett företag står inför. Målet är att komma fram till ett företags uppskattade egenvärde samt göra det möjligt för entreprenörer och investerare att fatta välgrundade beslut.

Vad påverkar företagsvärderingen?

Även om det finns vissa delar av ett företag som enkelt kan värderas, finns det alltid immateriella tillgångar man måste beakta, såsom följande:

 • Företagets rykte
 • Värdet av företagets kunder
 • Företagets varumärken
 • Hur länge företaget existerat
 • Styrkan i teamet bakom verksamhet
 • Vilken produkt/tjänst som erbjuds

Vilka genomför företagsvärderingar?

Olika aktörer genomför företagsvärderingar av olika anledningar. Många gånger används dock en extern företagsvärderare för att ge en oberoende värdering.

Riskkapitalföretag: Dessa värderar företag för att kunna rapportera hur sina investeringar presterar till kommanditbolag. Värderingar hjälper dem under förhandlingar och för att få ett rimligt pris för eget kapital de planerar att sälja.

Entreprenörer: Entreprenörer använder företagsvärderingar i stor utsträckning. Bland annat om de ska sälja ett företag, då företagare vill få ett så rimligt pris som möjligt för sina aktier utan att skrämma bort potentiella köpare. Dessutom är värderingar viktiga för att pitcha till investerare också, då en väldokumenterad värdering visar en entreprenörs trovärdighet och därmed även ökar sannolikheten för att säkra finansieringen.

Icke-professionella investerare: Privatpersoner som investerar och hanterar sina portföljer behöver tillgång till företagsvärderingar för att kunna fatta rätt beslut. Rätt värderingsinformation hjälper dem att diversifiera sina portföljer och bättre allokera sina pengar.

Hämta in information om företaget

Till att börja med måste man hämta in all nödvändig information om företaget. Det vill säga alla finansiella dokument och annan information som behövs för att förbereda värderingen. Mängden information beror såklart på vilken typ av värdering som ska genomföras, men normalt behövs följande information om företag:

 • Ekonomiska årsredovisningar för de senaste tre till fem åren
 • Föregående års skattedeklarations
 • En lista över engångskostnader
 • Status för anläggningar, dvs. hyres/ägandestatus
 • Antalet anställda på företaget

Denna information samlas ihop i olika rapporter för att sedan användas när man genomför en företagsvärdering. På så sätt får man en heltäckande bild över företagets ekonomiska värde.

hur värderar man ett företag

Olika metoder för företagsvärdering

Kika på företagets bokförda värde

Ett sätt att gå tillväga för att utvärdera ett företags gemensamma värde är genom att beräkna dess bokförda värde med hjälp av information från dess balansräkningsuppgifter. På grund av denna metods enkelhet klassas den några gånger som rätt opålitlig.

För att beräkna ett företags bokförda värde börjar man med att subtrahera företagets skulder från dess tillgångar. På så sätt får man fram ägarnas eget kapital. Sedan exkluderar man eventuella immateriella tillgångar, och med siffran som återstår kan man se värdet av alla materiella tillgångar som företaget äger.

Använda sig av kassaflödesvädering

En annan metod för att värdera ett företag är med hjälp av den så kallade kassaflödesvärderingen. Denna kännetecknar processen för att uppskatta värdet av ett företag eller en investering baserat på pengarna, det så kallade kassaflödet, som förväntas genereras i framtiden. En analys av kassaflöden beräknar det aktuella värdet på framtida kassaflöden baserat på diskonteringsräntan och analysens tidsperiod.

Välj rätt metod för rätt anledning

Det finns många fler värderingsmetoder än de nämnda ovan. Vissa är mer komplexa än andra och olika metoder kan resultera i olika värderingar trots samma underliggande tillgångar. Att välja en lämplig företagsvärderingsmetod beror på flera faktorer, inklusive anledningen till att behöva göra en värdering. Om man till exempel ska sälja ett företag så vill man uppnå en högre värdering. Om man däremot skaffar ett företag föredras det vanligtvis en mer konservativ bedömning för att undvika att betala allt för mycket.

Det är även viktigt att överväga huruvida ett företag är tungt med tillgångar eller mer serviceinriktat. Är företaget rikt på tillgångar kan det vara bäst att kika på företagets bokförda värde för att få den bästa uppfattningen.

Investerare måste också känna till olika branschnormer då företag inom vissa sektorer vanligtvis värderas med en specifik metod eller multiplar som bäst fångar deras värde. Man måste inte minst ta hänsyn till unika egenskaper hos olika teknologier som företag erbjuder. Företag som strävar efter spännande teknik kanske föredrar en värderingsmetod som fångar framtida tillväxtpotential snarare än nuvarande tillgångar.