30 september, 2023
råvindar

Bostadsrättsföreningen kan tjäna på råvindskonvertering

Många bostadsrättsföreningar väljer att konvertera sina råvindar till nya lägenheter för att få en snabb och effektiv värdeökning. Det ger dessutom ett välbehövligt kapital för större renoveringar, samtidigt som fler föreningsmedlemmar ger en bättre ekonomi eftersom de bidrar till den gemensamma kassan varje månad.

Vindsvåningar är ofta väldigt eftertraktade, eftersom de ligger högst upp i huset där det både kan vara mer privat och ha en fantastisk utsikt. Bostadsrättsföreningar som äger fastigheter med en råvind kan bygga om hela eller delar av vinden till lägenheter.

Bygglov och planering

För att bygga om ett hus väsentligt krävs det ett bygglov från stadsbyggnadskontoret. Föreningen kan behöva bifoga handlingar som till exempel arkitektritningar och utlåtanden från sakkunniga. Andra saker som kan påverka bygglovet är detaljplanen, var fastigheten ligger och tillgänglighetskrav. Det kan vara ett bra val att ta in en expert tidigt i processen, för att se till att allt görs på rätt sätt från början.

Tillgänglighetskravet innebär att den byggda miljön ska kunna användas av alla personer, oavsett om de har ett handikapp eller minskad rörlighet. Det kan innebära att det måste finnas en hiss på plats för att bostadsrättsföreningen ska få bygglov. Genom att bygga mindre lägenheter på högst 35 kvadratmeter går det att kringgå tillgänglighetskravet.

Andra boende och deras godkännande

Styrelsen måste ha ett stämmobeslut för att få avyttra en del av huset. En enkel majoritet måste rösta för att avyttra vinden till ett annat ändamål. Men om vindsförråden ska flyttas måste en kvalificerad majoritet, två av tre, rösta ja till förslaget. Vindsförråden kan flyttas till en annan del av vinden eller fastigheten.

En råvindskonvertering kan ta upp till ett år, beroende på hur omfattande och komplicerad renoveringen är. Ska den göras i ett äldre hus där det finns trä i bjälklagen kan det snabbt bli mycket högljutt. Många boende oroar sig också för hur mycket det kommer att låta när grannarna flyttar in.

När ljudisoleringen är på plats brukar ljudnivåerna för resten av renoveringen vara hanterbara. En bra byggfirma uppfyller alltid akustikkraven för nybyggnation, vilket innebär att de som bor direkt under de nya lägenheterna inte kommer höra mer än vad de gör från övriga grannar.

Höjer värdet på hela huset

En råvindskonvertering höjer värdet på hela huset och eftersom vindsvåningar är mycket attraktiva kan de få ett högre pris per kvadratmeter än övriga lägenheter i fastigheten. Fler lägenheter i föreningen leder till fler månadsavgifter, som stärker föreningens ekonomi och öppnar upp för fler möjligheter att öka värdet ytterligare, genom exempelvis renoveringar.

I samband med en råvindskonvertering kan det även passa sig att tilläggsisolera taket. Det leder till lägre kostnader för uppvärmning under vinterhalvåret. Eftersom föreningens belåningsgrad beräknas på fastighetens totala boarea sänks den även med fler bostäder.